Lass es dir oafach guat geah

1. Woasch du, wås i dir heind såga möcht?
Woasch du, wås i di heind fråga möcht?
Wia's dir geaht und wia's um dei Leba steaht
und ob dia Walt mit dir wirklig guat umgeaht.

Manchmål geit's im Leba an blöda Tåg,
an dem ma sich salber it möga måg –
an dem ma sich salber it leida ko.
Doch glåub mir, so fångt oft des Leida o.

Denn wia ma in Wald innileba tuat,
so kimmt's Leba zrugg, drum überleg's dir guat – und ...

Ref: Låss es dir oafåch guat geah – oafåch guat geah!
Låss di fei jå it plåga.
S'Leba söll für di schea sei – oafåch schea sei!
Låss di it umajåga!
I wünsch dir, dass du viel låcha muasch,
dass des, wås du gera tuasch, niamåls entbehra muasch

2. Hör i då gråd vo dir "Mi-mi-mi"?
Hör i då, dass koaner luagt auf di?
Jå, wenn du da salber it luaga tuasch,
då ko scho sei, dass a bissle jåmmra muasch!

S'geit so Leit, die möga sich salber it.
S'geit so Leit, wås måcha dia Årma mit?
Da gånza Tåg müassa sie sich ertråga,
da gånza Tåg sich mit sich salber plåga.
Auf dia luagt dann jeder grantig und so wild,
doch des isch dann oft nur a Spiagelbild.

Ref: Låss es dir oafåch guat geah ...
I wünsch dir, dass du deim Herz zuhörsch,
dass du zu am Menscha khörsch, mit dem ålle Wege geahsch.

Es kånn am o guat geah, wenn ma siecht:
Des, wås ma tuat, tuat o åndra guat, måcht ihna Muat!
Es kånn am o guat geah, wenn ma woaß:
A jedes Låcha kimmt zrugg, weil es draht sich im Kroas –
jå es draht sich im Kroas – du es draht sich im Kroas!

Lass es dir oafach guat geah